O spoločnosti

Založenie Obecnej kanalizačnej, s. r. o. vyvolal nezáujem Tavos-u o prevádzkovanie kanalizácie v obciach: Trebatice, Borovce, Rakovice, Veselé, Dubovany a Veľké Kostoľany i napriek tomu, že v uvedených obciach prevádzkuje obecné vodovody a taktiež sa jednalo o novovybudované vodné diela.

Dôvody nezáujmu prevádzkovania kanalizácií:

  • Nízka napojenosť v niektorých obciach – nedobudovaná stoková sieť (15 – 35 %)
  • Rôzne druhy stokovej siete – gravitačná, tlaková, podtlaková
  • Veľa prečerpávacích staníc na pripojené množstvo obyvateľov
  • Nedobudované kapacity čističiek odpadových vôd v jednotlivých aglomeráciách na cieľový stav

V zmysle zákona č. 442/2002 § 5 odst. 1 Prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií:

Oprávnenie prevádzkovať verejný vodovod alebo verejnú kanalizáciu má len fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorej bolo udelené živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie verejných vodovodov alebo verejných kanalizácií. Podmienkou na udelenie živnostenského oprávnenia je splnenie požiadaviek na odbornú spôsobilosť.

Zastupiteľstvá obcí  poverili starostov obcí zosúladením prevádzkovania kanalizácie so zákonom. Výsledkom bolo založenie OK, s. r. o. so sídlom Veselé.

Za konateľa spoločnosti bol zvolený Štefan Kosec, starosta obce Veselé a odborným zástupcom sa stal Ing. Ladislav Straka.

Na základe žiadosti obce Pečeňady Valné zhromaždenie schválilo rozšírenie OK, s. r. o. o nového spoločníka – obec Pečeňady, ktorého zástupcom sa stal Ladislav Boháčik, starosta obce.

Na základe výsledkov komunálnych volieb zo dňa 27.11.2010 bola vykonaná zmena zástupcov niektorých obcí a konateľa spoločnosti.

Hlavné menu